efizjo – Szybki powrót po kontuzji

Zapisz się do newslettera i skorzystaj z 5% rabatu na pierwsze wypożyczenie.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Efizjo.pl Kowalczyk Spółka Jawna, prowadząca działalność pod adresem ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, NIP: 521-38-96-810, REGON: 38605779400000.
 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie pod wyżej wskazanym adresem jego siedziby, za pomocą adresu e-mail kontakt@efizjo.pl lub telefonicznie pod numerem 696039335 
 3. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia RODO],
  2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia RODO] w celu:
   1. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych;
   2. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
   3. przekazywania informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika,
   4. rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących świadczonych usług.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi umowa lub przepis prawa (wymóg ustawowy). Konsekwencją nie podania danych osobowych może być uniemożliwienie Administratorowi wykonania umowy najmu.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom
  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. kontrahentom Administratora, biurom informacji gospodarczej oraz innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub innych stosownych umów podpisanych przez ZGN przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest ZGN;
  3. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, które wystąpią do ZGN z żądaniem udostępnienia danych zawierającym stosowną podstawę prawną.
 6. Dane osobowe będą przechowywane:
  1. przez okres niezbędny do zawarcia umowy oraz jej wykonania;
  2. w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń – do czasu ich ustawowego wygaśnięcia. 
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. na podstawie art. 15 RODO: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. na podstawie art. 16 RODO: prawo do żądania sprostowania (poprawiania lub uzupełnienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. na podstawie art. 17 RODO: prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
  4. na podstawie art. 18 RODO: prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  5. na podstawie art. 20 RODO: prawo do przenoszenia danych osobowych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza postanowienia RODO.
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.