efizjo – Szybki powrót po kontuzji

Zapisz się do newslettera i skorzystaj z 5% rabatu na pierwsze wypożyczenie.

Regulamin wypożyczalni

Rozdział I Postanowienia ogólne
1. Wypożyczalnia Elektrostymulatorów  zwana dalej „Wypożyczalnią” funkcjonuje w ramach działalności gospodarczej Efizjo.pl Kowalczyk Spółka Jawna, prowadząca działalność pod adresem ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, NIP: 521-38-96-810, REGON: 38605779400000. Wypożyczalnia wykonuje działalność poprzez odpłatne udostępnianie osobom fizycznym  i przedsiębiorcom elektrostymulatorów.

Rozdział II Definicje
1. Klient – każdy podmiot (osoba fizyczna bądź przedsiębiorca) zawierający umowę
wypożyczenia/najmu Sprzętu w Wypożyczalni
2. Sprzęt – dostępna w Wypożyczalni rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy najmu między Małgorzatą Kowalczyk lub Cecylią Czymbor (zwanego też na potrzeby niniejszego Regulaminu Wypożyczalnią) a Klientem i stanowiąca własność Wypożyczalni
3. Regulamin- niniejszy dokument
4. Umowa – umowa najmu/wypożyczenia zawarta miedzy Wypożyczalnią a Klientem
5. Okres rozliczeniowy – okres jednego tygodnia z opłatami zgodnymi z cennikiem

Rozdział III Zasady wypożyczenia sprzętu
1. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby fizyczne i przedsiębiorcy.
2. Osoba zainteresowana wypożyczeniem Sprzętu może zapoznać się z jego specyfikacją oraz ceną za wypożyczenie w informatorach/ulotkach, poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielami Wypożyczalni oraz na stronie www.efizjo.pl
3. Wypożyczenie sprzętu odbywa się odpłatnie na podstawie umowy wypożyczenia zawartej pomiędzy Wypożyczalnią a Klientem biorącym sprzęt do wypożyczenia, która określa szczegółowe
warunki wypożyczenia sprzętu. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy. Zawarcie umowy oznacza akceptację jego postanowień.
4. Wypożyczalnia może odmówić wypożyczenia sprzętu, w szczególności w przypadku, gdy:
a) Klient korzystał wcześniej z Wypożyczalni i zwrócił sprzęt uszkodzony, zniszczony lub go zagubił;
b) Klient nie zwrócił sprzętu w wyznaczonym terminie i nie poinformował o przedłużeniu umowy  w terminie określonym w umowie;
c) Klient nie uregulował należności lub uregulował ją będąc w opóźnieniu więcej niż 7 dni;
d) Braku Sprzętu.
5. Wydanie sprzętu następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy wypożyczenia. Wydanie może nastąpić poprzez dostarczenie do miejsca wskazanego przez Klienta w umowie na terenie kraju. Koszty transportu (dostawy) pokrywa Klient w wysokości wskazanej  w umowie. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Sprzętu przechodzi na Klienta w chwili wydania Sprzętu pierwszemu przewoźnikowi.
7. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonego sprzętu wskazanego w umowie Wypożyczający zawiadamia Wypożyczalnię o przedłużeniu okresu wypożyczenia najpóźniej 5 dni przed upływem terminu umowy przynajmniej w formie e-maila. W przypadku braku informacji o terminie zwrotu i braku zwrotu po zakończeniu okresu trwania umowy, umowa ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejny okres rozliczeniowy – tydzień oraz zostają naliczone opłaty zgodne z cennikiem.
8. Wypożyczalnia może odebrać sprzęt w każdym czasie po uzyskaniu informacji o korzystaniu ze sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, grożący trwałym lub kosztownym w naprawie
uszkodzeniem. Koszty odebrania w takim przypadku obciążają Klienta.
9. W przypadku nie dokonania zwrotu sprzętu po zakończeniu umowy lub/i uniemożliwieniu jego odbioru, sposób postępowania jest identyczny jak w przypadku, gdy sprzęt został zagubiony lub trwale uszkodzony, zniszczony przez Klienta lub osoby trzecie w czasie kiedy Sprzęt był u Klienta.
10. Zmiana najemcy sprzętu może nastąpić tylko za zgodą Wypożyczalni poprzez zawarcie nowej umowy.

Rozdział III Zasady odpowiedzialności Klienta za wypożyczony sprzęt
1. Po zakończeniu najmu Klient obowiązany jest zwrócić Sprzęt do Wypożyczalni w stanie nie pogorszonym.
2. Klient zobowiązany jest korzystać ze sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi, wskazówkami Wypożyczalni, właściwościami sprzętu oraz przeznaczeniem.
3. Klient odpowiada za wypożyczony sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkodę na zasadach ogólnych.
4. W razie zagubienia sprzętu, uszkodzenia lub zniszczenia w okresie najmu Klient zobowiązany jest do zapłaty kosztów naprawy lub równowartości sprzętu w ciągu 7 dni od doręczenia noty
obciążeniowej lub/i wezwania do zapłaty, pod rygorem dochodzenia roszczeń w postępowaniu
sądowym.
5. Wypożyczalni przysługuje prawo sprawdzania danych przedstawionych przez Klienta oraz kontroli sposobu użytkowania sprzętu. W przypadku stwierdzenia, że sprzęt jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, właściwościami Sprzętu lub instrukcją obsługi, w sposób zagrażający utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Sprzętu bądź też w razie powierzenia Sprzętu osobie trzeciej bez zgody Wypożyczalni, Wypożyczalnia może rozwiązać umowę za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i zażądać natychmiastowego zwrotu sprzętu.
6. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

Rozdział IV Ochrona Danych Osobowych
Ochrona danych Klientów jest priorytetem Wypożyczalni. Celem zawarcia i wykonania umowy Cecylia Czymbor jako Administrator Danych Osobowych dokonuje ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych znajdują się w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie www.efizjo.pl

Rozdział V Postanowienia końcowe
1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych odpowiednich ustaw.
2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności dotyczącymi paw konsumentów.
3. Wypożyczalnia może dokonać zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie
usług na rzecz Wypożyczalni, zmiany w zakresie oferty poprzez zawiadomienie Klienta na piśmie lub e-mailem o ile klient podał takowy w umowie o zmianie. Zmiana wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia zawiadomienia.
4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Wypożyczalnia umieszcza zmieniony Regulamin na stronie www.efizjo.pl wskazując datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
5. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Klient będący konsumentem może  w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia złożyć oświadczenie o rozwiązaniu
umowy. Niniejszy Regulamin dostępny jest u przedstawicieli wypożyczalni oraz w wersji elektronicznej umożliwiającej dokonanie wydruku na stronie internetowej Wypożyczalni.